Ja i mój Brat

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne Wspomaganie Rozwoju OREW Pruszcz Gdański

 

 

  

Wczesne wspomaganie rozwoju w OREW-ie Pruszcz Gdański.

 

  

Wczesne wspomaganie rozwoju, to „wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.
 
Wczesne wspomaganie powinno być podjęte jak najszybciej.
Im wcześniej rozpoznamy, że coś złego dzieje się z naszym dzieckiem, tym wcześniej możemy mu pomóc.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju jest pierwszym etapem pomocy dziecku niepełnosprawnemu. Idea, jaka przyświeca tego typu działaniom stawia sobie za cel podstawowy wspieranie rodziców w wychowaniu ich dzieci. Każde dziecko wymaga stymulowania rozwoju psychomotorycznego, jednakże pewien procent dzieci już na starcie drogi życiowej potrzebuje zdecydowanie więcej uwagi zarówno ze strony rodziców jaki i specjalistów.

Za podejmowaniem jak najwcześniejszej stymulacji rozwoju małego dziecka przemawia wiedza o wyjątkowej plastyczności centralnego układu nerwowego we wczesnym rozwoju oraz związana z tym potencjalna kompensacja zburzonych funkcji.
W wczesnym dzieciństwie istnieje większa możliwość zahamowania rozwoju zaburzeń o postępującym przebiegu, a nawet całkowitego zatrzymania dalszych niekorzystnych zmian. Ponadto jak potwierdzają badania podatność na stymulację małego dziecka jest większa i przynosi oczekiwane efekty.

Podstawowe założenia wczesnego wspomagania rozwoju regulowane są na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2004 roku. Rozporządzenie określa cele, zakres godzin oraz rodzaj oddziaływań kierowanych dla dzieci potrzebujących wspomagania. Zasadniczym celem oddziaływań wczesnego wspomagania jest zminimalizowanie trudności rozwojowych dziecka, tak aby uzyskało potencjalnie możliwy dla niego rozwój ruchowy, intelektualny, społeczny i emocjonalny, a także poprawa kondycji psychicznej rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Zajęcia są prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną. Rozporządzenie zapewnia dziecku od 4-8 godzin miesięcznie, które przeznaczone są na terapię logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną, a także w miarę możliwości rehabilitacyjną. 

W Punkcie Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Pruszczu Gdańskim, terapeuci, rehabilitanci starą się realizować wszystkie cele wynikające z rozporządzenia. Każdy rodzic, którego dziecko ma opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju w pierwszym kontakcie rozmawia z dyrektorem placówki oraz psychologiem przeprowadzającym szczegółowy wywiad dotyczący funkcjonowania dziecka. W dalszej kolejności praca z dzieckiem zostaje poprzedzona wielospecjalistyczną diagnozą, którą prowadzą psycholog, logopeda oraz rehabilitant. Na podstawie diagnozy tworzony jest program pracy z dzieckiem i wyznaczona jest dla niego ilość godzin oraz rodzaj oddziaływań. Stosowane metody, dobierane są do możliwości i potrzeb dziecka. Terapeuci, rehabilitanci starają się tak urozmaicić dobór zadań aby podwyższyć aktywność psychoruchową dziecka, dostarczając mu sukcesu i pełnej akceptacji.

Oprócz terapii samego dziecka, nieodzownym elementem wczesnego wspomagania jest wspieranie nas rodziców, współpraca z nami, polegająca na wciąganiu nas w proces terapeutyczny, poprzez prowadzenie zajęć WWR z  dzieckiem w naszej obecnosci. Podglądanie pracy terapeutów, rehabilitantów z dzieckiem ma dla nas  rodziców  charakter psychoedukacji, wspomaga naszą wiedzę, podpowiada jak sami możemy pracować z dzieckiem w domu.

Współpraca całego zespołu WWR w OREW-ie  z nami rodzicami, oparta jest na wielu płaszczyznach,  przyjmuje także rolę zajęć instruktażowych dla rodziców w zakresie właściwego postępowania z dzieckiem, specjalistycznych porad i konsultacji dotyczących przystosowania warunków domowych do potrzeb dziecka, wykorzystania niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, czy zakupu właściwych zabawek dydaktycznych, programów komputerowych.
 
Pamiętajmy, że najważniejszymi terapeutami naszego dziecka jesteśmy - my rodzice!  

Anna Julijka w ramach wczesnego wspomagania rozwoju tygodniowo w roku szkolnym 2010/2011  ma 2 godz. zajęć w OREW-ie w Pruszczy Gdańskim. 2 razy po 30 min. zajęcia z logopedą, 30 min. zajęcia z rehabilitantem i  30 min. z pedagogiem specjalym.

 

 

Od września 2011 r. kierownictwo WWR w OREW-ie, w Pruszczu Gdańskim przyznało Ani w roku szkolnym 2011/2012 - 6 godz. miesięcznie zajęć WWR, 1,5 godz. tygodniowo.

W poniedziałek Ania ma 30 min. rehabilitacji i 30 min. zajęć logopedycznych z surdologopedą. W czwartki Ania ma 30 min zajęć grupowych. Oprócz Ani w grupie jest jeszcze dwójka dzieci: Martynka i Maks.

Od 27 października  2011 r. wydłużono dzieciom zajęcia grupowe o 15 min. i teraz trwają 45 min. czyli tygodniowo Ania ma 1,45 min zajęc w ramach WWR. 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ


z dnia 3 lutego 2009 r.


w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci


(Dz. U. z dnia 12 lutego 2009 r.)


20 lutego 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133).


Rozporządzenie określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w tym kwalifikacje osób pracujących z małym dzieckiem oraz formy współdziałania z dzieckiem i jego rodziną. Rozporządzenie uwzględnia zmiany wprowadzone do ustawy o systemie oświaty ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542), w zakresie nadania niepublicznym poradniom psychologiczno-pedagogicznym, w tym poradniom specjalistycznym możliwości wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom z zaburzeniami w rozwoju oraz możliwości organizowania zespołów wczesnego i wspomagania rozwoju dziecka i prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 

Na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwanego dalej "wczesnym wspomaganiem", w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka.

§ 2. Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w specjalnych, w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.

§ 3. 1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o którym mowa w art. 71b ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwany dalej "zespołem", jest powoływany przez dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, wymienionych w § 2.
 
2. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
 
  1)   pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog;
 
  2)   psycholog;

  3)   logopeda;

  4)   inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

3. Do zadań zespołu należy w szczególności:

  1)   ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
 
  2)   nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;
 
  3)   opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
 
  4)   analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
 
4. Pracę zespołu koordynuje dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, wymienionych w § 2, albo upoważniony przez niego nauczyciel.
 
5. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

§ 4. 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
 
2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
 
3. W przypadku dzieci, które ukończyły 3. rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

§ 5. 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3. roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
 
2. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, wymienionych w § 2, w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

§ 6. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

  1)   udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
 
  2)   udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
 
  3)   pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)


______

1)   Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).
 
2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.
 
3)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 68, poz. 587), które utraciło moc z dniem 24 maja 2007 r. na podstawie art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542).